free web builder

                                                           Polityka prywatności

                                                                                   § 1
                                                                     Informacje ogólne

1. Administratorem danych jest Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Gieniusz z siedzibą w Gdańsku, ul. Krynicka 2/50, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9581644398, REGON: 381565793. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. W sprawie danych osobowych można skontaktować się z Administratorem danych osobowych w następujący sposób:

 adres pocztowy ul. Krynicka 2/50, 80-393 Gdańsk
 adres poczty elektronicznej: r.gieniusz@kancelariarg.pl
 formularz kontaktowy na stronie głównej witryny
 telefon: 513 085 032

2. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej: RODO.
                                                                                    § 2
                                                    Cel przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu skontaktowania się z Tobą na Twoje żądanie w celu umówienia spotkania, przedstawienia oferty, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania. Dane osobowe przetwarzane są też w celu świadczenia i wykonania usług prawnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych oraz ustawy z dnia 26 maja 1982 roku – w zakresie niezbędnym do ich świadczenia i wykonania. Dane osobowe mogą być też przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń, czy też obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i przed organami egzekucyjnymi w zakresie niezbędnym do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego. 

                                                                                    § 3

1. Administrator ma prawo udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

2. Administrator ma prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu umowy, zakończeniu współpracy bądź cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń, obrony przez roszczeniami lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują go do retencji danych.

                                                                                    § 4

Na podstawie RODO masz szereg praw odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych. Administrator przy każdym żądaniu bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie jednego miesiąca, udziela informacji o działaniach podjętych w związku z tym żądaniem. Twoje prawa przejawiają się następująco:

1) Masz żądanie dostępu do swoich danych osobowych – możesz uzyskać informację od Administratora czy Twoje dane są przetwarzane, żądać dostępu do swoich danych, uzyskać informację o celu przetwarzania danych i innych informacji w związku z ich przetwarzaniem, uzyskać kopię swoich danych.

2) Masz żądanie sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych.

3) Masz żądanie usunięcia swoich danych osobowych, gdy przestały być niezbędne do celów, na które zostały zebrane lub inaczej przetwarzane, wycofałeś/wycofałaś zgodę na ich przetwarzanie tam, gdzie była ona wymagana, czy też Twoje dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

4) Masz żądanie ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO.

5) Masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są przez administratora w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi lub gdy dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji przez administratora jego prawnie uzasadnionych interesów - taki sprzeciw winien mieć uzasadnienie, ze względu na jaką Twoją szczególną sytuację przetwarzanie Twoich danych nie jest możliwe. Sprzeciw przy przetwarzaniu na potrzeby marketingu bezpośredniego nie wymaga uzasadnienia.

6) Masz żądanie przenoszenia Twoich danych osobowych, czyli do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego a następnie przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

7) Masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na prawidłowość przetwarzania danych przed jej cofnięciem.

                                                                                    § 5

Skarga do organu nadzorczego – jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

                                                                                    § 6


                                                                          Pliki „cookies”

W czasie przeglądania stron internetowych używane są pliki „cookies” (dalej: Cookies), przez co należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych, Są one przydatne do zapewnienia poprawnego działania stron internetowych. Zazwyczaj są to pliki tekstowe, które zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalną wartość. Pliki Cookies stosowane w niniejszej witrynie internetowej są bezpieczne.

Pliki Cookies na naszej stronie są wykorzystywane w celach technicznych i w celach statystycznych (Google analytics).

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowe) domyślnie ma włączoną automatyczną obsługę plików Cookies i dopuszcza ich umieszczanie na urządzeniu końcowym Użytkownika. Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej możesz to zablokować lub tak zmienić, byś był informowany o każdorazowym przesłaniu plików Cookies na Twoim urządzeniu. Tego typu blokowanie lub zmiana odnośnie plików Cookies może być dokonana w każdym czasie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Adres

ul. Krynicka 2/50 
80-393 Gdańsk

Kontakt

r.gieniusz@kancelariarg.pl
Telefon: 513 085 032

Używamy plików cookies w celach statystycznych, zgodnie z naszą Polityką prywatności