amp templates

Porady prawne i pomoc prawna - lockdown

Kancelaria oferuje pomoc prawną w związku z lockdownem. Pomoc prawna obejmować może w szczególności udzielanie porad prawnych, obrona interesów klientów przed organami administracji publicznej, przygotowywanie pism procesowych, ocena zasadności składania pozwów dotyczących odszkodowania za lockdown. Przy ocenie sytuacji prawnej warto zwrócić uwagę na poniższe rozważania, które prezentują pogląd sądów administracyjnych, warto też sięgnąć po pomoc prawną w sprawach lockdownu

  • Sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę administracji publicznej, zatem decyzje zapadłe w postępowaniu administracyjnym nie muszą oznaczać końca sprawy
  • Żeby ograniczać określone w Konstytucji wolności i prawa obywatelskie w takch przypadkach jak pandemia musi zostać wprowadzony stan klęski żywiołowej, gdzie zakres ograniczeń wymieniony jest w ustawie dotyczącej stanu klęski żywiołowej, a czego nie zrobiono, przez co postanowienia Konstytucji co do wolności i praw obywatelskich nadal funkcjonują
  • Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie, przy czym ustawa musi samodzielnie określać wszystko w swojej treści, rozporządzenie winno mieć przepisy o charakterze technicznym, tymczasem ograniczenia zostały zawarte właśnie w rozporządzeniu, a unormowanie ustawowe nie były kompletne, Rada Ministrów na podstawie tak ogólnego upoważnienia ustawowego mogła kształtować rozporządzenie w dowolny sposób
  • Istnieje potrzeba zebrania wyczerpującego materiału dowodowego w każdej sprawie
  • Organ administracji publicznej winien zapewnić stronie dostęp do akt sprawy  

Adres

ul. Krynicka 2/50 
80-393 Gdańsk

Kontakt

r.gieniusz@kancelariarg.pl
Telefon: 513 085 032

Używamy plików cookies w celach statystycznych, zgodnie z naszą Polityką prywatności